Onderzoeksverantwoording

Is de steekproef van de Politieke Barometer wel representatief?Representativiteit betekent in dit geval dat de steekproef in alle opzichten een perfecte afspiegeling vormt van alle kiesgerechtigden in Nederland. Niet alleen op bekende kenmerken als leeftijd, opleiding en geslacht, maar ook op kenmerken als politieke betrokkenheid en interesse. Zo’n steekproef is in de praktijk niet te realiseren.

Onze aanpak is er in alle opzichten op gericht om een goede doorsnee te ondervragen: ons panel wordt geworven op veel verschillende manieren, ons panel wordt voor allerlei soorten onderzoek gebruikt (niet alleen politiek onderzoek) en men kan zich niet aanmelden voor politiek onderzoek. We ondervragen mensen niet te vaak over politieke onderwerpen, we spreiden de ondervragingsperiode over twee dagen (zodat mensen op alle delen van de dag in de gelegenheid zijn mee te doen). Tenslotte stellen we nooit vragen over politieke onderwerpen voordat we de poltieke voorkeursvragen stellen. Ogenschijnlijk kleine details, maar die dragen er allemaal toe bij dat onze steekproef een goede afspiegeling vormt van alle kiezers.

Afwijkingen tussen de samenstelling van de uiteindelijke steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio en vorig stemgedrag worden door middel van een herweging gecorrigeerd.

Wie ondervragen we?

Voor elke peiling ondervragen we een steekproef van ongeveer 1.000 leden uit ons online onderzoekspanel dat in totaal zo’n 40.000 actieve deelnemers telt.

Is de Politieke Barometer actueel?

De Politieke Barometer wordt doorgaans tweewekelijks gepubliceerd. Behalve als de Tweede Kamer met reces is, dan verschijnt de Politieke Barometer maandelijks. In verkiezingstijd voeren we de frequentie op en publiceren we de Politieke Barometer wekelijks, vlak voor de verkiezingen zelfs enkele keren per week.

Het online onderzoek loopt normaal gesproken van dinsdagmiddag tot en met donderdagochtend. De veldwerkperiode is elke week zo veel mogelijk gelijk om een evenwichtig en vergelijkbaar beeld te bewerkstelligen. Doorgaans publiceren we de Politieke Barometer op donderdag op onze website.

Standaard wordt de Politieke Barometer gerapporteerd op basis van data die met minimaal twee dagen veldwerk zijn verzameld, waardoor we meer variatie in onze steekproef krijgen. Om de gevoeligheid voor incidentele uitschieters te verkleinen worden buiten verkiezingstijd de resultaten van de vorige peiling voor een kwart meegenomen in de gepubliceerde cijfers. In verkiezingstijd, wanneer politieke gebeurtenissen soms van dag tot dag effect kunnen hebben, wordt de frequentie van de peilingen verhoogd.

Deden jullie het altijd zo?

Tot 17 juni 2006 werden de interviews voor de Politieke Barometer uitsluitend telefonisch afgenomen. De peiling werd wekelijks gerapporteerd op basis van een tweewekelijks voortschrijdend gemiddelde. Na een uitvoerige testperiode bleek de kwaliteit van ons online panel zodanig goed te zijn, dat we in juni 2006 konden overgegaan op een volledige online peiling van de politieke voorkeur van Nederlanders. Telefonisch onderzoek wordt nu nog uitsluitend voor controle doeleinden en ijking van het meetinstrument gebruikt.

Ipsos Nederland artikel delen via social media